Ksitex ТН-8228А Диспенсер листовых полотенец,V-сложения